Condicions de compra

Condicions

 

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA: 

(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

 

D’una part, el proveïdor de les entrades, Bio de Boi S.L.U. (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social en C/ Riera Basté, CIF B65867913, telèfon d’atenció al client 651773084, i e-mail: espaidesalut@totnatural.net, exposa el document contractual que regirà (especificar compra o servei) a través del present lloc web. 

 

I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari), sobre les dades proporcionades del qual té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

 

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:

 

 1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol entrada oferta.

 

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris. 

 

El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail espaidesalut@totnatural.net perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

 

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les compres realitzades a través d’https://www.totnatural.es.

 

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar el que fos adquirit prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de comprar les entrades han de consultar-se aquestes condicions generals.

 

Bio de Boi S.L.U. no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes o serveis a la venda en la web.

L’usuari renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Bio de Boi S.L.U. per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels serveis adquirits en la present web, així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir en l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a aquesta.

 

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

 

2.1 Àmbit d’aplicació: El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es faci la compra.

 

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

 

2.2 Territori d’aplicació: La compra es podrà dur a terme sempre que el seu codi postal estigui dins de la zona d’enviament. 

 

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació de la compra a través de la web es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Bio de Boi S.L. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzat una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta compra.

 

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB:

 

3.1 Publicació de preus: Els preus són els mostrats en la nostra web. 

 

3.2 Informació de la venda: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada a Vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en la web es mostren en llengua catalana (català).

 

3.3 Disponibilitat de productes: els productes que li ofereix Bio de Boi S.L.U. en la seva pàgina online estan subjectes a límits d’existències. Si algun producte no estigués disponible una vegada feta la comanda, s’avisarà en la major brevetat possible.

Aleshores, vosté podrà modificar o cancel·lar la seva comanda.

Bio de Boi S.L.U. es reserva el dret de modificar els productes que s’ofereixen en el lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

3.4  L’horari de gestió de la compra és 24-48 hores, en dies laborables. L’horari d’atenció al client està detallat en l’apartat de contacte de la web. 

 

3.5 Frau: Si Bio de Boi S.L.U. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

 

S’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 

L’usuari s’haurà d’enregistrar i crear una compte per poder realitzar la compra.

Se li facilitarà un usuari i contrasenya per poder accedir al procés de compra i realitzar diferents gestions.

 

Només es sol·licitaran les dades que són necessàries per poder tramitar una comanda:  

 • Nom i cognoms: per poder gestionar la compra.
 • NIF/codi fiscal: per gestionar la comanda.
 • Direcció: per gestionar la comanda.
 • Codi Postal: per gestionar la comanda.
 • Localitat: per gestionar la comanda.
 • Província: per gestionar la comanda
 • País: per gestionar la comanda.
 • Telèfon: per gestionar la comanda.
 • Email: per gestionar la comanda, poder enviar còpies de la comanda i altres comunicats relacionats amb la comanda.
 • Dades bancàries: en cas d’utilitzar tarjeta de crèdit o dèbit, les necessàries per gestionar el pagament online, gestionades directament pels proveïdors que s’indiquen en l’apartat de serveis oferts per tercers. Bio de Boi S.L. mai tindrà accés a les dades bancàries. 

Una vegada s’ha procedit a la confirmació de la compra per part de l’usuari s’enviarà un email amb la confirmació de la rebuda de la compra per part de Bio de Boi S.L. i s’informarà de les dades corresponents a la seva compra sempre i quan es compleixin tots els requisits per la seva tramitació, en cas contrari, s’informarà de la seva denegació.

 • L’usuari ha de registrar-se, aportant les dades detallades en el punt anterior.
 • L’usuari rebrà les comunicacions habituals de comanda rebuda, comanda enviada i comanda entregada. 
 • Les metodologies de pagament seran mitjançant plataforma REDSYS (targeta de crèdit) i transferència bancària.
 • L’usuari haurà d’acceptar voluntàriament la rebuda de comunicacions publicitàries.
 • L’usuari ha d’acceptar la política general de compra i la política de privacitat.

 

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web. 

 

Bio de Boi S.L. proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre email de contacte espaidesalut@totnatural.net, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d’aquest. 

 

Bio de Boi S.L. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

 

 1. LLIURAMENT

 

Descriure com es lliurarà la compra i terminis:

 

 • Terminis d’enviament: El termini d’enviament serà de 24h/72h, depenent de si hi ha disponibilitat de tots els productes de la compra. Fins que no estigui tota la comanda preparada no s’enviarà a destí. El termini màxim d’entrega d’un producte comprat a través d’internet és de 30 dies. 
 • Si no es pogués garantir el termini màxim, es retornarà l’import del producte.
 • Les despeses d’enviament es detallen en el moment de la compra, segons la zona establerta pel codi postal.
 • L’usuari es compromet a estar en el domicili en l’horari d’entrega establert o autoritzar a una tercera persona. En cas de no estar present en el moment de l’entrega, caldrà abonar l’import del cost d’enviament segons codi postal per tal de realitzar el seu reenviament. Els terminis d’entrega són orientatius i poden variar en funció de la disponibilitat de tots els productes de la comanda. Es comunicarà immediatament de qualsevol trencament d’estoc puntual i es donarà un nou termini de lliurament. Un retràs en l’entrega no donarà dret al client a exigir cap mena d’indemnització. Caldrà revisar i signar l’albarà d’entrega en el moment del lliurament de la comanda per part de l’usuari.       
 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES: 

 

Tots els preus exposats en les entrades inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten en la web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). 

 

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció. 

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta compra està o no subjecta a promoció.

 

 1. FORMES DE PAGAMENT: 

 

 • Els mètodes de pagament són: targeta bancària i transferència. En cas de transferència bancària, el termini de lliurament començarà a comptar des del moment que hàgim rebut el pagament al nostre compte. Per agilitzar el tràmit, caldrà enviar per email el justificant de la transferència. Les dades que es requeriran seran les mateixes que per donar-se d’alta com a usuari. Incloent les dades bancàries, que seran tractades per la plataforma de pagament, sense que Bio de Boi S.L. tingui en accés en cap moment
 • Sistema de seguretat utilitzat. Normalment SSL (Secure Sockets Layer)

 

 1. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ, DEVOLUCIÓ O CANVIS:

 

 • Una comanda podrà ser cancel·lada per l’usuari sempre que no s’hagi procedit a l’enviament d’aquesta. 
 • La empresa, podrà abstenir-se a cursar comandes que no presentin suficients garanties de solvència, o per manca dels productes sol·licitats, sense cap repercussió per al consumidor.
 •  En el moment de l’entrega es revisaran tots els productes de la comanda i si en aquell moment es detecta alguna anomalia, trencament, mal estat… en el mateix moment de l’entrega es procedirà a anotar en l’albarà d’entrega el producte a retornar i el motiu. El producte serà retornat en el mateix moment al repartidor/a i aquest el retornarà a l’empresa. L’empresa es posarà en contacte amb l’usuari per tal de poder abonar el producte en el termini màxim de 14 dies naturals.

 

 1. REEMBORSAMENTS:

 

Quan es produeixi la devolució, es retornarà la quantitat pagada. El termini per a efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 naturals des que es va acceptar la devolució i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

 

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

 

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

 

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari (si és considerat com a consumidor a l’efecte del TRLGDCU). 

 

 1. NORMATIVA APLICABLE:

 

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a: 

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 

Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);

Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)

Normativa espanyola:

 

Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, 

Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

 

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte, trucant al telèfon d’Atenció al Client 651773084 o a través del nostre email, llistat a dalt.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon d’Atenció al Client 651773084 o a través del nostre email, llistat a dalt.

 

Tanca filtres
Selecciona